Останимо у контакту

Политика

Објављен Јавни позив за подношење пријава за кандидате Локалног омбудсмана и његовог заменика

Фото: крагујевац.рс

Председник Скупштине града Мирослав Петрашиновић, расписао је Јавни позив за подношење пријава за кандидате за Локалног омбудсмана и заменика Локалног омбудсмана града Крагујевца, који је данас објављен на званичној интернет презентацији града Крагујевца.

Јавни позив је објављен на основу одлуке донете на последњој седници Скупштине града, којом смо битно изменили сам поступак кандидовања и избора локалног омбудсмана, казао је председник Скупштине града Крагујеца, Мирослав Петрашиновић. Имајући у виду да је локални омбудсман јавни функционер који обавља веома сложене и битне дужности и овлашћен је да контролише законитост и правилност рада органа и служби, а ради утврђивања да ли је у њиховим актима и радњама, чињењем или нечињењем, дошло до кршења права грађана зајамчених Уставом, потврђеним међународним уговорима, општеприхваћеним правилима Међународног права, законима и другим прописима и општим актима, како оним које доноси република, тако и оним које доноси локална самоуправа.

До сада је поступак текао тако да је једна трећина одборника предлагала локалног омбудсмана. Одлуком смо увели једну новину, којом се локални омбудсман и његов заменик бирају на јавном конкурсу. Зато смо упутили Јавни позив и позвали сва заинтересована лица која испуњавају услове да буду именована за локалног омбудсмана да се пријаве. Услови које морају да испуњавају су: завршен правни факултет у обиму од најмање 240 ЕСПБ, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у државним органима или правосудни испит, да поседују високе моралне и стручне квалитете, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини недостојним за обављање ове функције и да поседују знање из области заштите људских права и слобода.

По истеку Јавног позива, који траје 15 дана, надлежан Скупштински одбор ће погледати све пријаве, а потом објавити листу кандидата који испуњавају услове а листа кандидата ће бити објављена на званичној интернет презентацији града Крагујевца. Листа ће бити упућена свим одборничким групама, које имају могућност да предложе кандидате за локалног омбудсмана и за његовог заменика. То може учинити појединачно свака одборничка група, а може и две или више одборничких група да дају заједнички предлог за кандидата за локалног омбудсмана и заменика локалног омбудсмана. Свој предлог одборничке групе шаљу надлежном
Скупштинском одбору који ће позвати кандидате и са њима обавити разговор током кога кандидати износе свој план рада, уколико буду изабрани на функцију локалног омбудсмана или заменика локалног омбудсмана.

На крају Скупштински одбор свој предлог упућује Скупштини која од понуђених кандидата бира локалног омбудсмана, односно, његовог заменика, објаснио је процедуру председник Петрашиновић.

Новом одлуком о локалном омбудсману, између осталог, утврђено је да је сада локални омбудсман јавни функционер и да избором на ове функције престају им сва права и дужности које су имали у другим органима или на другим радним местима и да могу искључиво у току трајања мандата да се баве функцијом коју има локални омбудсман, односно, његов заменик.

Бирају се на пет година и могу бити поново бирани на ту дужност. Локални омбудсман може бити суспендован због евентуалних пропуста које би начинио у свом раду,што је дефинисано новом одлуком, која такође предвиђа и прописује и поступак разрешења са дужности локалног омбудсмана Скупштина града Крагујевца донела је веома квалитетну одлуку која омогућава већи степен демократичности за учествовање у избору локалног омбудсмана, истиче Петрашиновић, јер је пре свега реч о заштити права грађана. На овај начин се пружа могућност свим заинтересованим лицима да се јаве на Јавни позив и учествују у поступку избора локалног омбудсмана, за разлику од раније одлуке која је дискреционо право давала једној трећини одборника која је предлагала једно лице и о коме се Скупштина изјашњавала. 

Сада је створена могућност да се јави много више лица и да свака одборничка група, што значи и она са три одборника, а не једна трећина, могу да предложе кандидата који ће бити у прилици да пред надлежним Скупштинским одбором изложи свој програм који би примењивао уколико буде изабран, закључио је председник Скупштине града.

Линк Јавног позива https://www.kragujevac.rs/objavljen-javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-kandidate-lokalnog-ombudsmana-i-njegovog-zamenika/

Настави са читањем

Популарно